Veranderingstraject met impact

Werken aan circulair bouwen vraagt een mindshift en is een veranderingstraject dat een langetermijnimpact beoogd. Net zoals circulair bouwen het perspectief op de lange termijn legt, wil ook het project Circularia stappen zetten en de basis leggen voor een mindshift en voor een langetermijnimpact.

Sportcentra, cultuurhuizen en jeugdlokalen zijn belangrijke publieke voorzieningen voor steden en gemeenten en zijn een grote financiële post in realisatie en in beheer.

Advies- en ingenieursbureau’s zijn actief op vlak van ontwerp-, engineering-, studie- en adviesopdrachten op verschillende domeinen, zoals gebouwen, infrastructuur, stedelijke ontwikkeling, omgeving en industrie. Aandacht voor duurzaamheid in alle aspecten is hierbij belangrijk.

Onderstaande ‘Theory of Change’ of veranderingstheorie vormde het kader van waaruit concrete actie werd ondernomen tijdens het project.

Effecten op middellange termijn (3 à 4 jaar voor vrijetijdsprojecten)

 

Voor de advies- en ingenieursbureau’s en lokale besturen:

 • Dialoog tussen advies- en ingenieursbureaus en de diensten (sport, jeugd, cultuur, …) van lokale besturen in de startfase van projecten binnen sport, jeugd en cultuur.
 • Circulair, veranderingsgericht en dynamisch ontwerpen en bouwen is een weloverwogen uitgangspunt bij sport- jeugd- en cultuurprojecten.
 • Idem als circulair materialengebruik.
 • Projectdefinities met een voldoende schaalgrootte via samenwerking.
 • Inzet vormen van langetermijninvestering voor circulaire bouwprojecten.
 • Gebruik aanbestedingsformules en bestekken die circulariteit stimuleren.
 • Langetermijnvisies op bouwprojecten binnen sport, jeugd, en cultuur.
 • Inzetten en delen van kennis en data over gebouw (BIM) en gebruik.
 • Vertrekken vanuit circulair materialengebruik bestaande en nieuwbouw.

Voor de sectoren en hun sectororganisaties:

 • Circulair bouwen is onderdeel van de visies op sport-, jeugd-, cultuurgebouwen en bij projectoproepen of subsidies in de sector.
 • Advies- en ingenieursbureaus beschikken over info over ontwikkelingen en projecten in sport-, jeugd- in cultuurgebouwen.
 • Kennis is over sectorgrenzen heen beschikbaar en er is toegang tot mekaars netwerken en ketens.

Voorwaarden voor een succesvol circulair bouwproject

 • Co-creatie tussen verschillende sectoren.
 • Co-creatie samen met actieve leden, voorlopers op het terrein.
 • Focus op de rol in de maatschappij van een sectororganisatie en haar leden.
 • Thinking Out Loud.
 • Communicatie.
 • Verschillende levels van participatie van leden.

Impact en mindshift op lange termijn (over de grenzen van de legislatuurtermijn).

 

Bijdrage aan het behalen van de SDG’s 2030 en aan de Visie 2050 van Vlaanderen en Europa.

Duurzame economische groei via circulaire bouweconomie en de economische waarde van sport, cultuur en jeugd. Waardig en veilig werk, bij de realisatie en het beheer van vrijetijdsvoorzieningen.

Investeren in duurzame en veerkrachtige infrastructuur (energie, transport, irrigatie,… ook in functie van vrijetijdsvoorzieningen) tegen goede van het menselijk welzijn en toegankelijk voor iedereen.

Kwalitatieve, veilige en betaalbare basisvoorzieningen, ook voor vrijetijd. Via participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en beheer. Met respect voor erfgoed. Veilige, inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes.

Duurzaam beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen (bouwmaterialen, …) realiseren. Afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen. Samen kennis, expertise, technologie en financiële hulpmiddelen mobiliseren.

Voorwaarden voor het realiseren van impact rond circulair bouwen in de vrijetijd-, sport- en cultuursector

 • Verankering in werking ORI, Bataljong, Cult! en Netwerk Lokaal Sportbeleid
 • Verankering in regelgeving, modelovereenkomsten, subsidies, …

Contact

Heb je vragen over circulair bouwen binnen jouw project, of heb je interesse om meer te weten over Circularia? Neem dan zeker contact op met ons door het formulier in te vullen.